جعبه چای سایز متوسط به سفارش صندوق نوآوری و شکوفایی،طراحی و ساخته شد.

طرح‌ جعبه چای : این جعبه به سفارش مشتری با حک لوگو و نام شرکت طراحی و  ساخته شد.

رنگ‌ جعبه چای : این جعبه در رنگ‌‌ قهوه ای به سفارش مشتری ساخته شد که شما می توانید در رنگ‌بندی متنوع سفارش دهید.

متریال جعبه چای : این جعبه در متریال چوب به سفارش مشتری ساخته شد که شما می توانید در متریال متنوع با حک اختصاصی متن دلخواه شما سفارش دهید.

محدودیت در تعداد سفارش جعبه چای وجود ندارد.