استند نگهدارنده دستگاه های آزمایشگاه به سفارش پژوهشکده رویان.این استند در طرح و ابعاد سفارشی از پلکسی 5میل شفاف ساخته شده است.