زیرلیوانی های تبلیغاتی به سفارش حلوای عقاب،به همراه حک لوگو این برند در طرح و رنگ سفارشی،ساخته شده است.