تاپر کیک شصتمین سالگرد تولد با طرح نوشته Happy 60th برای تزیین کیک سالگرد تولد طراحی و ساخته شد.

 

60anniversary