استند اسم البرز (Alborz) به سفارش مشتری طراحی و ساخته شد.

استنداسم