تاپر کیک بیستمین سالگرد به سفارش شرکت Rebif برای تزیین کیک طراحی و ساخته شد.

تاپر