تاپر کیک تولد-چهل سالگی،به صورت سفارشی،در رنگ طایی طراحی و ساخته شده است.

سفارش انواع تاپرهای کیک،در رنگ های مختلف و طرح اختصاصی پذیرفته میشود.